بنام خدا

1حجم تقريبی شيشه های دارو وقاشق ها

شيشه کوچک شربت:۶۰ميلی ليتر مثل شربت استامينوفن

شيشه متوسط شربت :120-100 ميلی ليتر مثل اکثر آنتی بيوتيکها

شيشه بزرگ شربت :۲۴۰ميلی ليترمثل شربت آنتی اسید يا شربت كلسيم

قاشق چايخوری: 5/2-2ميلی ليتر

قاشق مرباخوری:4-۳ميلی ليتر

قاشق غذاخوری:9-۷ميلی ليتر

قاشق سوپ خوری12-10ميلی ليتر

نکته:۱ميلی ليتر=۱سی سی=۱سانتی متر  مکعب

۲-طرز مصرف داروهای رايج درکودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمام داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

 

 يك ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت 

  تجويز می شوند. (البته با تجويز پزشك) مثلا در كودك با وزن 15 كيلوگرم 15 ميلي ليتر آموكسي سيلين 250  در روز تجويز خواهد شد( يعني با توجه به اينكه  آموكسي سيلين 8 ساعتي تجويز مي شود5 ميلي ليترهر 8ساعت دارو را

 مي دهيم)

مثال ديگر: در كودك با وزن10كيلوگرم مي خواهيم كوتريموكسازول بدهيم  10 ميلي ليتردر24 ساعت(هر 12 ساعت5 ميلي ليتر)مي دهيم.

1- آموكسي سيلين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8 ساعت)

2- آمپي سيلين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

3- سفا لكسين 250 ميليگرم در5ميلي ليتر (هر6 ساعت)

4- اريترومايسين 200 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

5- كوتريموكسازول(هر12 ساعت )

6- پني سيلين وي 250 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8-6 ساعت)

7- سرماخوردگي كودك (هر 8-6 ساعت)

8- سالبوتامول (هر 8 ساعت)

9- تئوفيلين جي (هر 8-6 ساعت )

10- دي سيكلومين(هر 8-6 ساعت وحتما پس از سن 6 ماهگي)

12- هيدروكسي زين(هر24-6 ساعت)

13-  پسودوافدرين(هر6 ساعت)

14- ايبوپروفن(هر 8-6 ساعت)

15- ناليد يكسيك اسيد(هر6 ساعت)

16- نيتروفورانتوئين(هر6 ساعت)

17- بروموهگزين(هر12-6 ساعت)

 تمامي داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

 دو ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجويز مي شوند.

 1- آموكسي سيلين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8 ساعت)

2- آمپي سيلين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر6 ساعت)

3- سفا لكسين 125 ميليگرم در5ميلي ليتر (هر6 ساعت)

4- پني سيلين وي 251 ميليگرم در5ميلي ليتر(هر 8-6 ساعت)

5- استامينوفن(هر6 ساعت )

6- ديفن هيدرامين (هر6 ساعت)

7- ديفن هيدرامين كومپاند (هر6 ساعت)

8- تئوفيلين جي در سن بيشتراز9 ماه (هر 8-6 ساعت )

9- فورازوليدون(هر6 ساعت)

 تمامي داروهاي زير(همگي به شكل شربت) به مقدار:

سه ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت تجويز مي شوند.

 1-     استامينوفن(هر4 ساعت )

2     AlMgSآ نتي اسيد(هر8 ساعت)

3-     كلسيم براي درمان هيپوكلسمي‌(هر 8-6 ساعت )

 ميزان مصرف شربتهاي رايج ديگر:

 1-    كوآموكسي كلا و312 :* kg/24h /0.8ml(هر 8 ساعت)

2-   كوآموكسي كلا و156  kg/24h: /1.6ml (هر 8 ساعت)

3-   سفكسيم  0.4ml/kg/24h (هر24-12 ساعت)

4- دكسترومتورفان   0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

5-    بلادونا پي بي 0.4ml/kg/24h (هر6 ساعت)

6-    اكسپكتورانت  0.5ml/kg/24h (هر8 ساعت)

7-   فروس سولفات  0.2ml/kg/24h(هر24 ساعت )

8- گايافنزين  kg/24h  /1.5ml(هر6-4ساعت)

9-    كتوتيفن براي سن36-6 ماه 0.5ml/kg/24h (هر12 ساعت )

10- مترونيدازول براي ژيارديا 0.6ml/kg/24h(هر8 ساعت)

11- پرومتازين به عنوان آنتي هيستامين0.4ml/kg/24h(هر6 ساعت)

12- پرومتازين به عنوان خواب آور0.5-1ml/kg/24h(هر24 ساعت )

        13- پيروينيوم پاموا ت 0.5ml/kg/24h(هر 2هفته يكبار تا دو نوبت)

14- والپروات سديم 0.25-0.5 ml/kg/24h(هر12 ساعت )

        15- سولفات روي 1% : 0.5-1ml/kg/24h(هر12 ساعت )

         *ml/kg/24h= ميلي ليتربه ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در24  ساعت

تمام قطره هاي زيربه مقدار ۲ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت

تجويز مي شوند.

 ۱- متوكلوپراميد(هر8 ساعت)

0-    ريفامپين(هر24 ساعت)

1-    تمام قطره هاي زيربه مقدار۳ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت تجويز مي شوند.

 ۱-   دايمتيكون(هر8 ساعت)

۲-   كلوبوتينول(هر8 ساعت)

تمام قطره هاي زيربه مقدار۸ قطره به ازاي هركيلوگرم وزن بدن در24 ساعت

 تجويز مي شوند.

 1-   قطره استامينوفن(هر6 ساعت)

۲-دكسترو متورفان(هر6 ساعت)

ميزان مصرف قطره هاي رايج ديگر:

 1-آهن 2-1قطره به ازاي كيلوگرم وزن بدن در24ساعت حداكثر 15 قطره(براي پيشگيري از كم خوني فقر آهن)

2- نيستاتين 40-20 قطره هر6 ساعت

 تاريخ : سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۸۷ | 16:17 | نویسنده : ابدان - ازصفاشهر |
  • سیب خیال
  • مهریه